Hannah Johnson Female

Born: 8-Nov-1697
Died:      

Hannah's Heritage

Parents: John Johnson (Jonson), Sarah Nixon (Nixson)
Siblings: Sarah Johnson, Martha Johnson, Elizabeth Johnson